- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > آموزش

 اخبار

تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دورهHSE(ويژه صدور و تمديد صلاحيت اجرا) گروه10-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دورهHSE(ويژه صدور و تمديد صلاحيت اجرا) گروه9-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
اطلاعيه "ثبت نام از متقاضيان اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي ويرايش چهارم آئين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ايران"
اعلام تاريخ برگزاري آزمون مجدد براي مردودين و غائبين آزمون مورخ 98/9/22 دوره هاي نظارت و بازرسي انشعابات برق كليه اماكن(تفاهم نامه سه جانبه برق) و نحوه اجراي اتصال زمين در ساختمان ها (اجراي ارت)
برنامه زمانبندي برگزاري دورهHSE(ويژه صدور و تمديد صلاحيت اجرا) گروه8-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
نتايج آزمون مجدد دوره مبحث17-تاريخ آزمون مورخ 98/9/28
اطلاعيه پيش ثبت نام دوره HSE
اطلاعيه ثبت نام دوره ها (مهلت ثبت نام 98/10/8 لغايت 98/10/15)
تغيير تاريخ برگزاري آزمون دوره نظارت و بازرسي انشعابات برق كليه اماكن(تفاهم نامه سه جانبه برق)
تغيير تاريخ برگزاري آزمون دوره نحوه اجراي اتصال زمين در ساختمان ها(دوره اجراي ارت)
اعلام تاريخ برگزاري آزمون دوره نحوه اجراي اتصال زمين در ساختمان ها(دوره اجراي ارت)
اعلام تاريخ برگزاري آزمون دوره نظارت و بازرسي انشعابات برق كليه اماكن(تفاهم نامه سه جانبه برق)
برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي كارآموزي ورود به حرفه صلاحيت اجرا -گروه4-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دوره HSE ويژه ارتقاء 2به1 صلاحیت اجرا-مجري:دانشگاه صنعتي اروميه
برنامه دوره هاي توجيهي عمومي و تخصصي قبولين آزمونهاي ورود به حرفه مهندسي بهمن ماه 97
1 - 15 بعدی

 تابلوی اعلانات

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3101 KBعناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3.pdf
شيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا1620 KBشيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا.pdf
شيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا995 KBشيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا.pdf
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان341 KBعناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا250 KBاصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا.pdf
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان67 KBدستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش72 KBدستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf
عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان55 KBعناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي105 KBاصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي.pdf

 فرم ها

فرم اعلام آمادگي جهت گذراندن دوره كار آموزي تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها21 KBفرم اعلام آمادگي جهت گذراندن دوره كار آموزي تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط