- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > آموزش

 اخبار

اطلاعيه برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي - مجري:دانشگاه صنعتي اروميه
ثبت نام دوره هاي آموزشي HSE (قابل توجه اعضاي محترم رشته هاي عمران و معماري)
اطلاعيه برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي - مجري:دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
اطلاعيه برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي - مجري:دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
نتايج آزمون مجدد مورخ 98/11/11 دوره نحوه اجراي اتصال زمين در ساختمانها (اجراي ارت)
نتايج آزمون مجدد مورخ 98/11/11 دوره نظارت و بازرسي انشعابات برق کليه اماکن (تفاهم نامه سه جانبه برق)
برنامه زمانبندی برگزاري دوره های ارتقاء پایه رشته معماری (نظارت و طراحي 2به 1)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه رشته هاي عمران و معماري( اجرا 3به2)- مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دورهHSE ويژه ارتقاء 3به2 صلاحيت اجرا (گروه2)-مجري: دانشگاه صنعتي اروميه
تغييرات برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي كارآموزي ورود به حرفه پايه3صلاحيت اجرا -بخش تئوري دوره ها(گروه2) - مجري: دانشگاه صنعتي اروميه
تغييرات برنامه زمان بندي‌ برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه رشته هاي عمران و معماري (اجرا 3به2)-گروه1-مجري: دانشگاه صنعتي اروميه
تغييرات برنامه زمانبندی برگزاري دوره های كارآموزي صلاحیت اجرا ورود به حرفه پايه3 (بخش تئوری دوره ها) -گروه5-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندی برگزاري دوره HSE ويژه صدور و تمديد صلاحيت اجرا(گروههاي1و2و3)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
برنامه زمانبندی برگزاري دوره های ارتقا پایه برق(3به2)- مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
برنامه زمانبندي برگزاري دوره تأسيسات لوله‌كشي گاز ساختمانها(مبحث17مقررات ملي ساختمان)-مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
1 - 15 بعدی

 تابلوی اعلانات

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3101 KBعناوين و سرفصل هاي دوره كار آموزي صلاحيت اجرا- ورود به حرفه پايه3.pdf
شيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا1620 KBشيوه نامه جديد دوره هاي ارتقاء پايه اجرا.pdf
شيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا995 KBشيوه نامه جديد دوره كارآموزي ورود به حرفه اجرا.pdf
عناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان341 KBعناوين و سرفصل دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا250 KBاصلاحات حاصله در دستورالعمل صدور پروانه آموزش جهت تعيين صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي صلاحيت اجرا.pdf
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان67 KBدستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان.pdf
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش72 KBدستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش.pdf
عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان55 KBعناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان.pdf
اصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي105 KBاصلاحيه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي.pdf

 فرم ها

فرم اعلام آمادگي جهت گذراندن دوره كار آموزي تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها21 KBفرم اعلام آمادگي جهت گذراندن دوره كار آموزي تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط