- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

بازرسان سازمان

جستجو کن
  

 اخبار

نامه 0069 : استعلام در خصوص نامه مهندس رجبي موضوع محدود بودن اختيارات بازرسان
نامه شماره 0035 : درخواست اصلاح دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم
نامه 0027 : بررسي جلسات كميته آموزش و پيشنهاد بررسي براي كليه كميته ها و كميسيونها
نامه 0024 : پيگيري مكاتبات قبلي كه اجراي آنها به تاخير افتاده است
نامه 0020 : ارسال ابلاغيه اداره كل محترم راه و شهرسازي استان به هيئت مديره محترم در خصوص شركت سنم
نامه 0014 و 0017 : پيگيري بررسي فرايند عقد قرارداد با بيمه مستقر در سازمان
نامه 0013 : پيگيري اجرايي شدن مصوبه مجمع در خصوص تعداد عضويت اعضاي محترم هيئت مديره در كميته ها و كميسيونها
نامه 0012 : درخواست ارائه آئين نامه مديريت جلسات هيئت مديره
نامه 0011 : پيگيري برگزاري مناقصه چاپ و تكثير مستقر در سازمان
نامه 0007 : لزوم اخذ مجوز از مجمع عمومي براي خريد زمين مجموعه فرهنگي
نامه 0005 : لزوم درنظر گرفتن مصوبه مجمع عمومي در عقد تفاهم نامه با بانك مستقر در سازمان
نامه 0004 : درخواست تجديدنظر در تاريخ مجمع عمومي با توجه به محدوديت زماني براي بررسي اسناد مالي سال 95
نامه 0002 : درخواست ارائه اسناد مجوز خريد زمين فرهنگي از مجمع عمومي
سال 96 نامه 0001 : معرفي موسسه حسابرسي معتمد بازرسان براي بررسي اسناد مالي سال 95
نامه 0048 : توصيه هاي حسابرسان و بازرسان براي بهينه سازي سيستم مالي سازمان
نامه 0047 : درخواست ارائه مدارك شركت سنم
نامه 0038 : لزوم بستن حسابهاي بانكي دفاتر كه مغاير با نظام نامه مفتوح شده اند
نامه 0037 : درخواست رسيدگي به تراز و بيلان حداكثر قبل از پايان تيرماه سال بعد
نامه 0031 : پيگيري مجدد استقرار كامل سيستم اتوماسيون اداري و نحوه ثبت نامه هاي وارده
نامه 0029 : تذكر در مورد قرارداد چاپ و تكثير مستقر در سازمان
نامه 0028 : تسريع در اجرايي شدن چارت تشكيلاتي سازمان بر اساس نظام نامه اداري
نامه 0026 : ارائه گزارش به اعضاي محترم سازمان
نامه 0023 : درخواست اسناد مزايده چاپ و تكثير جهت برررسي
نامه 0022 : پيگيري نامه هاي قبلي (0001 و 0015) براي ارائه اسناد دريافتيهاي اركان و ...
نامه 0021 : اصلاح فرايند ثبت نامه هاي وارده و لزوم استفاده بيشتر از اتوماسيون اداري
نامه 0019 : نحوه برگزاري مناقصه ها و استعلامها
نامه 0018 : درخواست ارائه اسناد نحوه انتخاب بانك براي بررسي
نامه 0016 : درخواست ارائه اسناد نحوه انتخاب بيمه براي بررسي
نامه 0017 : تذكر در خصوص رعايت سلسله مراتب فعاليت كميته ها و كميسيونها
نامه 0015 : پيگيري نامه قبلي(0001) براي ارائه اسناد دريافتيهاي اركان و ....
نامه 0014 : معرفي كارشناس معتمد حسابرسان براي بررسي مالي سال 94
نامه 0012 : درخواست اسامي اعضاي كليه كميته ها، كميسيونها و ... جهت بررسي
نامه 0011 : تذكر در خصوص تعداد جلسات هيات مديره و نحوه برگزاري آنها
نامه 0009 : درخواست اعلام شماره حسابهاي بانكي سازمان و ...
نامه 0008 : درخواست امكان بررسي الگوريتم فرايند ارجاع نظارت
نامه 0007 : مكاتبه با انجمن صنفي مجريان ذيصلاح براي ارائه اسناد
نامه 0006 : لزوم تعيين حسابرس مالي براي گزارش به مجمع
نامه 0005 : تذكر در مورد تفويض سقف اختيارات مالي
نامه 0004 : درخواست امكانات براي ارتباط بازرسان با اعضاي سازمان
نامه 0003 : لزوم اخذ مجوز هزينه قبل از انجام هزينه
نامه 0002 : درخواست ارائه گزارش تعداد جلسات هيات مديره
نامه 0001 : درخواست ارائه اسناد ميزان دريافتيهاي اركان و افراد حقيقي

 تابلوی اعلانات

نامه شماره 16369 رياست محترم سازمان در خصوص عدم استفاده از پروانه اشتغال مهندسي و كارشناسي ماده 27
 
 

 .