- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

بازرسان سازمان

جستجو کن
  

 اخبار

نامه 0069 : استعلام در خصوص نامه مهندس رجبي موضوع محدود بودن اختيارات بازرسان
نامه شماره 0035 : درخواست اصلاح دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم
نامه 0027 : بررسي جلسات كميته آموزش و پيشنهاد بررسي براي كليه كميته ها و كميسيونها
نامه 0024 : پيگيري مكاتبات قبلي كه اجراي آنها به تاخير افتاده است
نامه 0020 : ارسال ابلاغيه اداره كل محترم راه و شهرسازي استان به هيئت مديره محترم در خصوص شركت سنم
نامه 0014 و 0017 : پيگيري بررسي فرايند عقد قرارداد با بيمه مستقر در سازمان
نامه 0013 : پيگيري اجرايي شدن مصوبه مجمع در خصوص تعداد عضويت اعضاي محترم هيئت مديره در كميته ها و كميسيونها
نامه 0012 : درخواست ارائه آئين نامه مديريت جلسات هيئت مديره
نامه 0011 : پيگيري برگزاري مناقصه چاپ و تكثير مستقر در سازمان
نامه 0007 : لزوم اخذ مجوز از مجمع عمومي براي خريد زمين مجموعه فرهنگي
نامه 0005 : لزوم درنظر گرفتن مصوبه مجمع عمومي در عقد تفاهم نامه با بانك مستقر در سازمان
نامه 0004 : درخواست تجديدنظر در تاريخ مجمع عمومي با توجه به محدوديت زماني براي بررسي اسناد مالي سال 95
نامه 0002 : درخواست ارائه اسناد مجوز خريد زمين فرهنگي از مجمع عمومي
سال 96 نامه 0001 : معرفي موسسه حسابرسي معتمد بازرسان براي بررسي اسناد مالي سال 95
نامه 0048 : توصيه هاي حسابرسان و بازرسان براي بهينه سازي سيستم مالي سازمان
نامه 0047 : درخواست ارائه مدارك شركت سنم
نامه 0038 : لزوم بستن حسابهاي بانكي دفاتر كه مغاير با نظام نامه مفتوح شده اند
نامه 0037 : درخواست رسيدگي به تراز و بيلان حداكثر قبل از پايان تيرماه سال بعد
نامه 0031 : پيگيري مجدد استقرار كامل سيستم اتوماسيون اداري و نحوه ثبت نامه هاي وارده
نامه 0029 : تذكر در مورد قرارداد چاپ و تكثير مستقر در سازمان
نامه 0028 : تسريع در اجرايي شدن چارت تشكيلاتي سازمان بر اساس نظام نامه اداري
نامه 0026 : ارائه گزارش به اعضاي محترم سازمان
نامه 0023 : درخواست اسناد مزايده چاپ و تكثير جهت برررسي
نامه 0022 : پيگيري نامه هاي قبلي (0001 و 0015) براي ارائه اسناد دريافتيهاي اركان و ...
نامه 0021 : اصلاح فرايند ثبت نامه هاي وارده و لزوم استفاده بيشتر از اتوماسيون اداري
نامه 0019 : نحوه برگزاري مناقصه ها و استعلامها
نامه 0018 : درخواست ارائه اسناد نحوه انتخاب بانك براي بررسي
نامه 0016 : درخواست ارائه اسناد نحوه انتخاب بيمه براي بررسي
نامه 0017 : تذكر در خصوص رعايت سلسله مراتب فعاليت كميته ها و كميسيونها
نامه 0015 : پيگيري نامه قبلي(0001) براي ارائه اسناد دريافتيهاي اركان و ....
نامه 0014 : معرفي كارشناس معتمد حسابرسان براي بررسي مالي سال 94
نامه 0012 : درخواست اسامي اعضاي كليه كميته ها، كميسيونها و ... جهت بررسي
نامه 0011 : تذكر در خصوص تعداد جلسات هيات مديره و نحوه برگزاري آنها
نامه 0009 : درخواست اعلام شماره حسابهاي بانكي سازمان و ...
نامه 0008 : درخواست امكان بررسي الگوريتم فرايند ارجاع نظارت
نامه 0007 : مكاتبه با انجمن صنفي مجريان ذيصلاح براي ارائه اسناد
نامه 0006 : لزوم تعيين حسابرس مالي براي گزارش به مجمع
نامه 0005 : تذكر در مورد تفويض سقف اختيارات مالي
نامه 0004 : درخواست امكانات براي ارتباط بازرسان با اعضاي سازمان
نامه 0003 : لزوم اخذ مجوز هزينه قبل از انجام هزينه
نامه 0002 : درخواست ارائه گزارش تعداد جلسات هيات مديره
نامه 0001 : درخواست ارائه اسناد ميزان دريافتيهاي اركان و افراد حقيقي

 تابلوی اعلانات

نامه شماره 16369 رياست محترم سازمان در خصوص عدم استفاده از پروانه اشتغال مهندسي و كارشناسي ماده 27
 
 

 .

با هم بودن يك شروع است، باهم ماندن يك پيشرفت و باهم كاركردن يك موفقيت

يزدان پاك را سپاس كه در سايه الطاف بيكرانش با اعتماد جامعه مهندسي استان مسئوليتي خطير بر دوشمان نهاده شد. از بارگاه باريتعالي تمنا داريم كه لياقت خدمتي صادقانه براي دستيابي به نظارتي بصير ، گفتاري قاطع و پيگيريهايي با شهامت را به ما عطا نمايد تا بتوانيم پاسخگوي اعتماد بي نظير و با شكوه شما بزرگواران باشيم.

ايمان راسخ داريم كه با ايجاد اتحاد ، اعتماد ، احترام و انسجام در جامعه مهندسي مي توانيم با همفكري و همياري شما عزيزان گامهاي موثر و تاثيرگذاري در تامين منافع صنفي همه اعضا برداريم. لذا از همه اعضاي محترم سازمان تقاضا داريم كه در پيمودن اين مسير، منتخبين خود را تنها نگذاشته و به هر نحوي كه صلاح بدانند ما را در انجام بهينه وظايفمان ياري نمايند.

در همين راستا اين بخش از سايت سازمان در جهت شفاف سازي و اعتماد سازي فيمابين اركان سازمان و اعضاي محترم سازمان براي اولين بار ايجاد گرديده تا از اين طريق مكاتبات ، اطلاعيه ها و ساير فعاليتهاي عادي بازرسان سازمان باطلاع كليه اعضاي محترم سازمان برسد.

اميد و تمنا داريم كه در تمامي مراحل يار و ياورمان باشيد.

با احترام ؛ بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

فرهاد زهي سعادت ، اميد فريدوني ،گرمان كلشي پور