- محتویات اصلی صفحه
سايت

بازرسي گاز

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > بازرسي گاز > آيا ميدانيد ...  

آيا ميدانيد ...

Modify settings and columns
  
نمایش: 
ممنوع بودن عبور لوله رابط از قطعه زمين خالي
كنترل اندازه لوله رابط اجرا شده ، دقيقا مطابق با نقشه
الزام وجود آبگرمكن
درج صحيح آدرس متقاضي
واحد هاي تجاري كه خالي و فاقد كاربري
ذكر دقيق نوع كاربري واحد هاي تجاري
الزام رويت قطعي گاز درهنگام نظارت
كنترل مطابقت دقيق اندازه لوله رابط عبوري از ديوار همسايه با نقشه
الزام در معرض ديد بودن لوله رابط
بازديد از استاندارد بودن مصالح
1 - 10 بعدی