- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

خدمات مهندسي

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > خدمات مهندسي

 اخبار

نظام نامه ها
از فعاليت دفاتر طراحي كه اعتبار پروانه اشتغال به كار آنها به اتمام رسيده ممانعت خواهد شد
مصوبه مهم درخصوص تخلف ساختماني و اقدام سازمان نظام مهندسي جهت ارائه گواهي اتمام كار در مورد ساختمان هاي داراي تخلف
اطلاعيه همكاري كنترل نقشه و كنترل نظارت

 تابلوی اعلانات

 فرم ها

تعرفه خدمات مهندسي سال 981369 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 98.zip
تعرفه خدمات مهندسي سال 96 (اروميه-بوكان-خوي-مهاباد)416 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 96 (اروميه-بوكان-خوي-مهاباد).zip
تعرفه خدمات مهندسي سال 95293 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 95.zip
تعرفه خدمات مهندسي سال 94240 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 94.zip
تعرفه جديد خدمات مهندسي سال 139388 KBتعرفه جديد خدمات مهندسي سال 1393.pdf
تعرفه جديد خدمات مهندسي سال 139286 KBتعرفه جديد خدمات مهندسي سال 1392.xlsx
برگ مالي.pdf398 KBبرگ مالي.pdf.pdf
تعرفه خدمات مهندسي سال 139286 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 1392.xlsx
فرم تعويض نقشه62 KBفرم تعويض نقشه.pdf
تعرفه خدمات مهندسي سال 1390665 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 1390.xls
قرارداد نظارت1387 KBقرارداد نظارت.pdf
تعرفه خدمات مهندسي سال 138960 KBتعرفه خدمات مهندسي سال 1389.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط