نام نام خانوادگی: جعفر هاشم زاده
سمت: رئیس سازمان
رشته: عمران

شماره‌های تماس

- 09141434251

وب سایت:

آدرس ایمیل