نام نام خانوادگی: علی مصیب زاده
سمت: عضو علی البدل
رشته: شهرسازی

شماره‌های تماس

- 09141404522

وب سایت:

آدرس ایمیل