- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه شماره 1 مورخه 12/9/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه شماره 1 مورخه 12/9/94

 

 اهم مصوبات جلسه شماره 1 مورخه 12/9/94 

متن خبر

1. مقررگرديد هر كدام از اعضاي هيأت مديره كه در پست رياست سازمان انتخاب  مي گردند در مدت سه ساله هيأت مديره براي زمان تصدي رياست سازمان به غير از حقوق تعيين شده از طرف سازمان استان هيچگونه كارمزدي در طرحهاي غيرعمراني (مرتبط با پروانه اشتغال بكار مهندسي ساختمان) خصوصاًپروژه هاي مشاركتي شهرداري نداشته باشند.

 

2. مقررگرديد كارشناس حقوقي سازمان در اجراي بند يك تعهد نامه كتبي جهت درج قرارداد كاري رئيس سازمان تدوين نمايند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2015/12/08 01:03 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2015/12/08 01:03 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند