- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 22و فوق العاده شماره 23مورخه 12/11/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 22و فوق العاده شماره 23مورخه 12/11/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 22و فوق العاده شماره 23مورخه 12/11/94  

متن خبر

·        باعنايت به تصويب نظامنامه كميته ها و كميسيون ها ،ليست كميته هاي كاري سازمان مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد اعلان فراخوان با فرمت تعيين شده هيات رئيسه صورت پذيرد.

·        با عنايت به مصوبه قبلي هيات مديره در خصوص تخفيفات سازمان بمناسبت دهه فجر مقرر گرديد تخفيفات مذكور از يك بهمن ماه معتبر بوده و نقشه هايي كه از ابتداي بهمن ماه ثبت گرديده اند شامل اين تخفيف خواهند بود.

·        نمايندگان هيأت مديره در جلسات كميته هاي خارج از سازمان تعيين گرديد.

·        كليات شرح خدمات ترافيك مصوب و مقرر گرديد در جلسه بعدي گزارش جامع از نحوه ارائه خدمات ارائه شود.

·        درخصوص بيمه مجريان گاز مقررگرديد مستندات در جلسه بعدي هيات مديره ارائه و در صورت عدم منع قانوني تصميم گيري گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/02/07 01:39 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/02/14 10:19 ق.ظ  توسط زهرا ظفرمند