- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 26و فوق العاده شماره 27مورخه 26/11/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 26و فوق العاده شماره 27مورخه 26/11/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 26و فوق العاده شماره 27مورخه 26/11/94  

متن خبر

·         مقرر گرديد نوبت اول مجمع عمومي عادي سازمان استان درتاريخ 12/2/94 و نوبت دوم 20/12/94برگزارگردد.

·         مقرر گرديد در روز دوشنبه مورخ   3/12/94بعداز جلسه فوق العاده يك جلسه جهت بررسي گزارش تراز و بيلان سال 95 ارائه دهد.

·         مقرر گرديد كارگاه آموزشي مالياتي در ارديبهشت ماه سال95 برگزار گردد.

·         مقرر گرديد در قرارداد مالك وناظر بجاي مبلغ ، عبارت براساس تعرفه مصوب نوشته شود.

·         مقرر گرديد يك تريبون آزاد جهت بحث وبررسي درمورد تغييرات مبحث دوم درتاريخ 13/12/94برگزارگردد.

·         درخصوص تفاهم نامه با اداره پايانه ها قرار شد اين تفاهم نامه از اداره كل راه وشهرسازي استعلام گردد،اين استعلام نيز دركليه پروژه هاي خارج از محدوده انجام گرددو درخصوص مهندسين شاغل در اين پروژه ها نيز بررسي دوباره انجام گردد.

·         مقرر گرديد تا تعيين تكليف مشاوريني كه در پروژه هاي مشاركتي فعاليت نموده اند به مدت 3 روز به شركتهاي ذي نفع مهلت داده شود تا نسبت به تقديم خوداظهاري ميزان فعاليت خود و اين گونه پروژه هاي اعلام نمايند وتاحصول نتيجه از قبول هرگونه نقشه اي اجتناب خو اهد گرديد.

·         با توجه به اينكه درجلسات قبلي كارگروه پيش نويس مبحث دوم آقايان مريواني، وطني و شيخ محمدي و چوركه تشكيل شده بودكماكان به كارخود ادامه دهد.

 

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/03/16 02:11 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/03/16 02:18 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان