- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 28مورخه 03/12/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 28مورخه 03/12/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 28مورخه 03/12/94 

متن خبر

·         با عنايت به دستورجلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول مقرر گرديد بند4بامضمون زيرمتمم سال94وتصويب بودجه پيشنهادي سال95اضافه گردد.

·         باعنايت به بند 5 دستورجلسه مجمع مقرر گرديد كه 1- موضوع زمين مياندوآب بررسي گردد.

·         باتوجه به نزديكي به انتخابات مقررگرديد كه سازمان استان يك بيانيه درسايت سازمان جهت شركت گسترده در انتخابات درج نمايد

·         باتوجه به بند2دستورجلسه ابلاغيه شماره 6094/ص/94مورخه 15/4/94 درخصوص مباحث سوم،چهارم وپانزدهم مقررات ملي لغو گرديد.

·         به دفاتر نمايندگي اعلام گردد جهت هرگونه مكاتبات با مراجع ذي ربط بالادستي بدون هماهنگي سازمان استان اقدام نگرددوهرگونه مكاتبات باهماهنگي سازمان استان باشد دركانال و سايت سازمان اعلام گردد.

·         مقرر گرديد سازمان استان از شوراي مركزي طي يك نامه نگاري درخصوص انتخابات برگزارشده گروههاي تخصصي بخصوص گروه تخصصي معماري استعلام نمايد.

·         درخصوص نامه شماره 17694 مورخ 20/11/94 اگر در حين اجراي ساختمان توسعه اي باشد ، صلاحيت الويت با ناظر اصلي ساختمان است،درغير اينصورت تغيير ناظر از سيستم ارجاع نظارت باشد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/03/16 02:19 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/03/16 02:19 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان