- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره فوق العاده شماره 29مورخه 03/12/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره فوق العاده شماره 29مورخه 03/12/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره فوق العاده شماره 29مورخه 03/12/94 

متن خبر

·         با عنايت به پيشنهادات شيوه نامه مقررگرديد درصورتي كه درهركدام از دفاتر نمايندگي سازمان استان 70% اعضاء هر رشته 70%سهميه خود(تعداد كاروظرفيت)را اشغال كرده باشند با درخواست كتبي دفتر نمايندگي و تأييد رياست سازمان به ميزان دو كار به تعداد كار و 20%به ظرفيت آنها اضافه گردد(باعنايت به مصوبات هيأت چهارنفره استان).

·         پيرو پيشنهاد كميسيون ماده33 درخصوص آزمايشات ژئوتكنيك موضوع نامه شماره 3964مورخ 15/11/94مقررگرديد1-درصورت امكان حتما آزمايش ژئوتكنيك انجام گيرد.2 درصورت عدم امكان در محل پروژه با تشخيص ناظر ژئوتكنيك سازمان اقدامات زيرصورت گيرد. الف: مالك و مشاور ژئوتكنيك با اخذ مجوز از شهرداري و يا ملك همسايه اقدام به گمانه زني نمايد و درصورت عدم امكان گمانه ماشيني با تأييد ناظر ژئوتكنيك سازمان حفاري دستي صورت گيرد. درصورت عدم امكان اجراي هرنوع گمانه با تأييد ناظر ژئوتكنيك از نتايج نزديك ترين مطالعات ژئوتكنيك با تاييد ناظر عاليه سازمان صورت گيرد مصوبه براي كليه شهرستانها لازم الاجراست.

·         در موارد انتقال اعضاء از يك دفتر نمايندگي به ساير دفاتر و يا استانها ضروري است كليه كارهاي نظارتي از دفتر نمايندگي مبداء تعيين تكليف گردد ( پايان كار و يا معرفي مهندس ناظر جايگزين)و در صورت موافقت سازمان استان انتقال بلامانع مي باشد. بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق متخلف و به شوراي انتظامي معرفي خواهد شد.( ارائه مصاديق سكونت اعم از سند، قولنامه و فيش حقوقي و ... ضروري است ).

·         با عنايت به نامه فرمانداري اروميه در خصوص اردوي راهيان نور مقرر گرديد از طرف سازمان نظام مهندسي مبلغ سي ميليون ريال جهت مساعدت اردوي راهيان نور پرداخت نمايد.

·         درمورد 4 امضايي كردن نقشه هاي گروه الف با كليات موضوع موافقت گرديد و مقرر گرديد از كليه شهرستانها آمارگيري و دسته بندي گردد و يك پكيج پيشنهادي با لحاظ نمودن عدم تغيير در تعداد ظرفيت امكان سنجي گردد و يك كارگروه با حضور آقايان مهندسين امرالهي-شيخ محمدي-هاشم زاده و خوش نيت موضوع راپيگيري كنند.

·         عطف به مصوبه شماره 22 و 23 تاريخ 26/11/94 اعضاي كميته گاز خانگي پيشنهاد مي شود عضو مكانيك هيأت مديره با تصويب هيأت مديره انتخاب شود.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/03/16 02:28 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/03/17 08:00 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان