- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 36و فوق العاده شماره 37مورخه 24/12/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 36و فوق العاده شماره 37مورخه 24/12/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 36و فوق العاده شماره 37مورخه 24/12/94  

متن خبر

·        باعنايت به تعرفه پيشنهادي كميته گاز تعرفه پيشنهادي مورد تصويب قرارگرفت.

·        مقرر گرديد اولين جلسه هيأت مديره در سال جديد مورخ 16/1/95 در ساعت 16با جلسه فوق العاده برگزار گردد.

·        با عنايت به تدوين سند راهبردي سازمان توسط مشاور و توان اعضاي سازمان كليات تدوين مورد قبول واقع گرديد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/03/17 08:28 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/03/17 08:28 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان