- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 38و فوق العاده شماره 39مورخه 16/01/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 38و فوق العاده شماره 39مورخه 16/01/95

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 38و فوق العاده شماره 39مورخه 16/01/95 

متن خبر

1 - مقررگرديدتاتعيين تكليف تغييرات مبحث دوم (نظامات اداري)درخصوص تعرفه هاي خدمات مهندسي درسال(1395) به روال سابق اقدام شود و كارگروه بررسي چهارامضائي نمودن نقشه هاي گروه الف ،كارشناسي درخصوص چهارامضايي نمودن نقشه هاي گروه الف انجام و به هيات مديره ارائه نمايد.

2 - مقرر گرديد بيمه مسئوليت حرفه اي از اول خردادماه سال 1395 براي كليه مجريان شاغل دربخش گازرساني بصورت  مشابه با بازرسان اجباري گردد و درغير اينصورت پرونده از طرف مجريان توسط سازمان نظام مهندسي تحويل گرفته نخواهد شد.

3 - مقررگرديد سيستم ايمني وبحث مناسب سازي ساختمان نظام مهندسي توسط هيأت رئيسه پيگيري و اجرايي گردد.

4 - مقررگرديد درخصوص برگزاري همايش شهرداران و رؤساي دفاتر نمايندگي توسط هيأت رئيسه اجرايي اقدام شود.

5 - مقررگرديد درخصوص اخلاق حرفه اي و نيز در مورد ماده35بصورت ملي همايش جداگانه برگزار گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/04/06 01:02 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/04/06 01:02 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان