- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 40و فوق العاده شماره 41مورخه 23/01/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 40و فوق العاده شماره 41مورخه 23/01/95

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 40و فوق العاده شماره 41مورخه 23/01/95 

متن خبر

1.        با عنايت به پيشنهادات هيأت رئيسه درخصوص تغييرات در نرم افزار گاز مقررگرديد كميته گاز پيشنهاد خود در خصوص تغيير شيوه كاردر نرم افزار گاز را به كميسيون شيوه نامه ارائه دهد.

2.       درخصوص افتتاح دفتر نمايندگي پلدشت مقرر گرديد آقاي مهندس وطني يك گزارش درخصوص تعداد مهندسين شهرستان پلدشت جهت افتتاح دفتر به هيأت مديره ارائه نمايد.

3.      باعنايت به قرائت نامه بازرسان درخصوص تعاوني مسكن پيرانشهرمقررگرديد درخصوص سندساختمان تعاوني مسكن از اداره ثبت واسناد استعلام گرددوحسابرسي سازمان از حسابهاي دفتر نمايندگي پيرانشهر ازسال88حسابرسي نمايدو مراتب به هيأت مديره ورابط دفتر پيرانشهر ارائه گردد.

4.       با عنايت به نامه شماره 60/95مورخ 11/1/95 تعاوني مسكن در خصوص خريد واحدهابراي ايجادمهمانسرا موردموافقت قرارنگرفت.

5.      باعنايت به نامه شماره 652 مورخه23/1/95 اداره كل راه وشهرسازي درخصوص صورتجلسه فعاليت كاردانهاي فني قرائت وتصويب ومقرر گرديد :

الف- مواردجهت درج درسيستم ارجاع نظارت به واحد انفورماتيك ارجاع وباهماهنگي نمايندگان مذكوردرجلسه فوق الذكراجرائي گردد.

ب- متعاقباً نامه اي ازطرف سازمان نظام مهندسي به سازمان كاردانها ارسال و صراحتاًقيدگردد كه مسئوليت هرگونه فعاليت كاردانها خارج از اين تفاهم نامه به عهده آنان بوده ودرصورت مشاهده آن موارد از طريق شوراي انتظامي پيگيري خواهد شد.

6. افزايش حقوق كاركنان سطح استان براساس قانون جاري كشور اعمال گردد.

7. مقررگرديد هيأت رئيسه زمان بندي برگزاري مجمع فوق العاده جهت انتخاب بازرسان را به هيأت مديره ارائه دهد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/04/13 01:58 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/04/13 01:58 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان