- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 42و فوق العاده شماره 43مورخه 30/01/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 42و فوق العاده شماره 43مورخه 30/01/95

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 42و فوق العاده شماره 43مورخه 30/01/95   

متن خبر

1.        باعنايت به گزارش آقاي مهندس وطني درخصوص ايجاد دفترنمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان درشهرستان پلدشت مقررگرديد تا درشهرستان پلدشت دفترنمايندگي تأسيس گردد.

2.       مقرر گرديد در روز پنجشنبه مورخ9/2/95هيأت مديره به شهرستان پيرانشهر سفرنمايد تا جلسه اي مشترك با دفتر نمايندگي ، شهرداري وشوراي شهر درخصوص مشكلات في مابين برگزار نمايد.

3.      مقرر گرديد روز يكشنبه مورخ5/2/95 ساعت 17جلسه فوق العاده هيأت مديره جهت بررسي تشكيل كميته و كميسيون ها ي باقيمانده سازمان برگزار گردد.

4.       درخصوص تجميع بيمه هاي موجود در سازمان مقرر گرديدهيأت رئيسه اسناد مناقصه درخصوص بيمه هاي سازمان  را ظرف 15 روز به هيأت مديره ارائه نمايد.

5.      با عنايت به نامه دفتر نمايندگي نقده در خصوص خريد ملك مجاور مقرر گرديد آقاي دكتر ديلمقاني دراين مورد جمع بندي نموده و آن را به هيأت مديره ارائه نمايند.

6.       موضوع درخواست تور بازديد از نمايشگاه استانبول به علت كمبود بازه زماني مورد موافقت واقع نگرديد و مقرر گرديد در خصوص نمايشگاه كتاب طبق روال سالهاي قبل عمل گردد.

7.      درخصوص پيشنهاد برنامه زمان بندي برگزاري مجمع فوق العاده نوبت اول براي انتخاب بازرسين مقرر گرديد تعداد كانديداها 10 نفر و زمان برگزاري مجمع روز پنجشنبه مورخ 30/2/95 باشد .

8.      مقرر گرديد فراخواني جهت اعلام عدم تمايل مهندسيني كه نمي خواهند در خصوص گاز مساكن مهر فعاليت نمايند،انجام گيرد.

9.       مقرر گرديد از آقاي دكتر قادر رضا زاده به جهت انتخاب به عنوان استاد انجمن مكانيك به نحو مقتضي تجليل گردد .

10.     با عنايت به گزارش جلسه كارشناسان ماده35 مقرر گرديد تا با مديركل راه و شهرسازي در اين خصوص هيأت رئيسه به همراه آقايان مهندسين وطني و مريواني جلسه اي برگزار شود و هيأت رئيسه در هر سه ماه يك گزارش به هيأت مديره ارائه نمايد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/04/20 11:09 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/04/20 11:09 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان