- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه عادي هيات مديره شماره 51 مورخه 20/02/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه عادي هيات مديره شماره 51 مورخه 20/02/95

 

اهم مصوبات جلسه عادي هيات مديره شماره 51 مورخه 20/02/95 

متن خبر

·         باعنايت به نامه شماره 1333مورخ5/2/95 دفتر نمايندگي نقده مقرر گرديد يك جلسه در دفتر نمايندگي نقده در تاريخ 30/2/95 براي بررسي موضوع ايجاد ساختمان تشكيل گردد و تصميم گيري نهايي درخصوص نحوه كمك به دفتر نمايندگي جهت ساخت دفتر نمايندگي انجام گيرد.

·         باتوجه به نامه شماره2186 مورخ19/2/95 نامه بازرسان و باتوجه به بندهاي ارائه شده در گزارش مقرر گرديد :

-        درخصوص بند 7 نامه ابتدا سهميه بندي تعداد كارهاي طراحي كنترل براساس مصوبه هيأت چهارنفره انجام گردد و سهميه تعداد كار مازاد بر 10 كار سال 94 به سال 95 منتقل گردد.

-        ارجاع دستي به هر عنوان ممنوع بوده و براساس مصاديق ارجاع دستي مصوب هيأت مديره اقدام گردد.

-        وجوه طراحي به هيچ عنوان توسط دفتر نمايندگي اخذ نگردد، درغيراينصورت برابر قوانين برخورد گردد.

-        كساني كه خارج از چرخه سازمان نقشه امضا مي كنند با معرفي آنان مستندات به سازمان استان اعلام و جهت اقدام به شوراي انتظامي معرفي گردد.

-        درخصوص بند 2 اگر دفتر نمايندگي مصوباتي دارد جهت روشن شدن گزارش ارائه نمايند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/05/17 10:33 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/05/17 10:33 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان