- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات هيات مديره عادي جلسه شماره 54 مورخ 3/3/95  

اخبار: مصوبات هيات مديره عادي جلسه شماره 54 مورخ 3/3/95

 

مصوبات هيات مديره عادي جلسه شماره  54 مورخ 3/3/95 

متن خبر

·         با توجه به جلسه مشترك سازمان نظام مهندسي و انجمن شركتهاي ساختماني مقرر گرديد يك دبيرخانه مشترك در محل انجمن شركتهاي ساختماني تشكيل شده، و يك كميته مشترك بين سازمان و انجمن شركتهاي ساختماني ايجاد گردد و نماينده سازمان در اين كميته آقايان مهندسين قابچلو، عزيزي و وطني باشند و اين كميته مشترك ماهيانه يك نشست برگزار نمايند.

·         درخصوص تفاهم نامه كاردانها به خاطر ضرورت موضوع در سه شهر شوط ، قره ضياءالدين و تكاب بصورت دستي انجام گيرد تا زيرساختهاي ارجاع در نرم افزار آن ايجاد گردد.

·         درخصوص پيشنهادات كميته و كميسيونها مقرر گرديد تا هيات رئيسه پيشنهادات و مصوبات خود را برحسب اولويت به هيات مديره جهت تصويب ارائه نمايند.

·         مقرر گرديد عضو اصلي كميسيون ماده35و نماينده هيات مديره آقاي مهندس مريواني باشند .

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/05/25 01:23 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/05/25 01:25 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان