- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات هيات مديره فوق العاده جلسه شماره 55 مورخ 3/3/95  

اخبار: مصوبات هيات مديره فوق العاده جلسه شماره 55 مورخ 3/3/95

 

مصوبات هيات مديره فوق العاده جلسه شماره  55 مورخ 3/3/95 

متن خبر

·         مصوب گرديد براي رفع مشكلات شهرستان چايپاره (دفترنمايندگي)مهندسين قابچلو ، حسين زاده و رئيس سازمان روز پنجشنبه در جلسه مذكور كه با حضور شهردارو فرماندار خواهد بود حضور بهم رسانند،همچنين مهندس امرالهي و حسين زاده در خوي براي حل مشكل خوي حضور پيدا كنند.

·         مقرر گرديد شرح خدمات هيأت چهارنفره را آقاي مهندس هاشم زاده به آقاي دكتر ديلمقاني ارائه نمايد.

·         مقرر گرديد اعضاي هيأت مشورتي از اركان ادواري سازمان به علاوه اركان فعلي تشكيل گردد و به صورت هردوماه يكبار جلسه اي تشكيل دهد.

·         مقرر گرديد در خصوص انتخاب اعضاي شوراي مركزي جلسه اي فوق العاده درتاريخ 25خرداد برگزار گردد.

·         مقرر گرديد طرح اكرام ايتام كه از سوي كميته بانوان مطرح شده از طرف هيات مديره پي گيري شود و براي افطاري اعضاي سازمان كميته رفاه يك بسته ويژه ارائه نمايد.

·         مقرر گرديد كاركرد خوداظهاري مشاوران در سهميه و ظرفيت آنها ثبت گردد(پروژه هاي سرمايه گذاري)و براي تصميم گيري درخصوص ارجاع به مراجع قانوني و شوراي انتظامي خوداظهاري آنها براي جلسه ارائه گردد.

·         مقرر گرديد درخصوص درخواست آقاي نيكخواه ،ايشان يك پروپوزال به هيأت رئيسه ارائه نمايد و با همان پروپوزال براي كليه شركتها فراخوان اعلام گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/05/25 01:33 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/05/25 01:33 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان