- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه 86 عادي هيات مديره مورخ 12/7/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه 86 عادي هيات مديره مورخ 12/7/95

 

اهم مصوبات جلسه 86 عادي هيات مديره مورخ 12/7/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد درخصوص تقسيط پرداخت مالكين به سازمان و همچنين باتوجه به پيشنهاد كميته برنامه وبودجه نحوه تقسيط براساس شرايط زير انجام مي شود:

1-1: مقرر گرديد حق الزحمه ناظرين درمرحله انتخاب ناظرين دريافت گردد.

1-2:كليه مبالغ سهم سازمان از محل كنترل و طراحي و نظارت و شناسنامه فني وملكي طبق روال جاري سازمان بصورت نقدي دريافت خواهدشد.

1-3:حق الزحمه ناظردرصورتي كه براي ساختمانهاي گروه الف بالاي100ميليون ريال،گروه ب200ميليون ريال،گروه ج300ميليون ريال وگروه د 400ميليون ريال باشدوباشرايط زير قابل تقسيط مي باشد:

الف:مبلغ پيش پرداخت تعيين شده درضوابط سازمان بصورت نقدي پرداخت گردد.

ب:مابقي رقم بمدت يكسال شمسي به دو روش مي تواند تقسيط گردد.

ب-1:ارائه ضمانت نامه بانكي توسط مالك به سازمان.

ب-2:ارائه دو فقره چك شش ماهه توسط مالك و تأييد آن توسط ناظرين.

·         مقرر گرديد براي هماهنگي بهترباكميته آموزش شوراي فني استان تفاهم نامه همكاري با هماهنگي كميته آموزش استان منعقد گردد.

·         پيش نويس نظام نامه تاسيس شعبات دفاتر نمايندگي شهرستانها در شهرهاي تابعه استان آذربايجان غربي با اصلاحات پيوستي مصوب گرديد.

·         مقرر گرديد تا تعيين تكليف سرپرست دفترشوط فعلاًعامل خزانه دار دفتر نسبت به انجام وظايف سرپرست اهتمام نمايند.

·         با شركت تيم تيراندازي در مسابقات اصفهان موافقت گرديد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/10/19 09:59 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/10/19 09:59 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان