- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه عادي هيات مديره شماره 94مورخ17/8/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه عادي هيات مديره شماره 94مورخ17/8/95

 

اهم مصوبات جلسه عادي هيات مديره شماره 94مورخ17/8/95 

متن خبر

·      مقرر گرديد كليه اسناد مالكيت ساختمانها و زمين دفاتر نمايندگي به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ثبت شود و كليه اسناد ساختمانها سريعاًتوسط امور حقوقي به نام سازمان استان انتقال داده شود.

·      مقرر شد با پيشنهاد كميته برنامه و بودجه درخصوص اين كه در تمامي موارد مورد مناقصه بايستي ابتدا دفتر نمايندگي نسبت به تهيه نقشه و متره و برآورد كردن آن اقدام و سپس در كميسيون معاملات برابر نظامنامه اقدام گردد.

·         مقررشدپيامهايي كه درفضاي مجازي گذاشته مي شوند حق پيگيري حقوقي توسط اعضاي هيات مديره دارند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/11/19 01:20 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/11/19 01:20 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان