- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 14و15 مورخ 24/09/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 14و15 مورخ 24/09/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 14و15 مورخ 24/09/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         مقررشد راهكارهاي اجراي تبصره 2 ماده 24 شيوه نامه و موضوع منافع متعارض و برنامه سه ساله هيئت مديره دوره 8 در دستور كار هيئت مديره قرار گيرد.

·         مقرر شد فراخوان (اعضاي متقاضي جديد) و مذاكره براي بيمه درمان تكميلي با بيمه ايران(انديشه پوشش)اقدام گردد.

·         بند دوم  پيشنهادات جلسه 8 هيأت رئيسه در مورد بازديد از دفاتر نمايندگي بصورت تقويم دار مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد در ذيل بندهاي برنامه سه ساله هيئت مديره هم درج گردد.

·         نامه شماره 25495 مورخ 18/9/97 در مورد مسئوليت حرفه اي و بيمه كارشناسان ماده 27قرائت گرديد. مقرر شد كميسيون معاملات با بهينه نمودن كلوزها مطابق نظام نامه مربوطه(‌مالي)‌ استعلام بها انجام دهد.

·         بند 8 پيشنهادات جلسه هيئت رئيسه در مورد انتخاب مشاور براي رئيس سازمان قرائت گرديد با كليات آن موافقت بعمل آمد و مقرر شد سقف پرداخت براي هر مشاور پنج ميليون ريال ماهيانه و از روي ساعت حضور پرداخت گردد و براي اين موضوع ساز و كار مستدل تدوين گردد.

·         بند 2-3 دستور جلسه در خصوص هديه شب يلداي كاركنان سازمان قرائت گرديد و با مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان موافقت بعمل آمد براي هر نفر.

·         نامه شماره 3617/د/97 مورخ 24/9/97 واحد عضويت در خصوص ليست اسامي معلولين و جانبازان سازمان قرائت گرديد و مقرر شد هيئت رئيسه ضمن درخواست آمار از دفاتر نمايندگي اقدام نمايد و با بسيج  مهندسين هم در اين مورد مكاتبه بعمل آيد.

·         بند 5-3 دستور جلسه در مورد آمار ساختمانهاي 1000 متر يا بالاي 5 طبقه در شهرستانها در خصوص  بكارگيري مجري مطرح گرديد مقرر گرديد براي واقعي تر شدن خدمات اجرا و تسري آن خدمات به تمام شهرهاي استان سازو كارهاي اجرائي جهت واقعي شدن خدمات اجرا مطابق بند5 ماده 15 قانون از طرف هيأت رئيسه آماده و به تصويب هيأت مديره برسد.

·         نامه شماره 24463 مورخ 7/9/97 آقاي مهندس غلامي مسئول خدمات ،در مورد روال كار مهندسيني كه تغيير فيلد كاري از نظارت به سازنده ذيصلاح داده اند  قرائت ، مقرر گرديد تعهد محضري از مجريان اخذ گردد كه مسئوليت نظارت تمام پروژه‌هاي بلاتكليف ازنظر پايانكار بعهده آنان بوده و در زمان پايانكار موظف هستند ناظر جايگزين معرفي نمايند ، حل موارد مالي ناظر جديد بعهده ايشان(‌مجري)‌ بوده و ارتباطي به سازمان ندارد.

·         نامه شماره 25245 مورخ 15/9/97 دفتر نمايندگي مياندوآب در خصوص تشكيل كميته بانوان قرائت گرديد و مقرر شد كميته رفاه شهرستانها از 5 به 7 نفر افزايش يابد مشروط بر اينكه دو نفر حتماً از بانوان عضوآن دفتر نمايندگي باشند .

·         نامه شماره 24770 مورخ 11/9/97 شوراي مركزي در خصوص ارائه نظرت پيشنهادي مطروحه در كميسيون آموزش شوراي مركزي قرائت گرديد . موضوع منوط شد به جلسه كميته آموزش شوراي مركزي

·         رأي بدوي به شماره 25862 ابلاغي شوراي انتظامي در خصوص خانم روناك كريمي(مقيم خارج) قرائت گرديد رأي مذكور مورد اعتراض هيأت مديره قرار گرفت بصورت قانوني پيگيري گردد.

·         نامه شماره 25735 مورخ 20/9/97 آقاي صمد بدلي در مورد كارت استخر قرائت گرديد و مقرر شد از اين تاريخ به بعد حداكثر 200 كارت ديگر صادر گردد( 50 تا به 50 تا) تا پايان سال جاري

·         نامه شماره 25893 مورخ 22/9/97 دفتر مياندوآب در خصوص برگزاري تور گرجستان قرائت گرديد و با توجه به مرتبط نبودن نمايشگاه مربوط به اهداف و مسئوليت هاي سازمان موافقت بعمل نيامد.

·         نامه شماره 25701 مورخ 19/9/97 شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص معرفي نمايندگان كميسيون مشترك قرائت گرديدنمايندگان سازمان بشرح ذيل انتخاب شدند: آقايان مهندسين ارادتي، شجاع دل، سركاني، آذري كيا ، رياست سازمان

·         نامه شماره 25737 مورخ 20/9/7 معاونت محترم راه و شهرسازي استان در مورد فهرست اعضاي حاضر و غايب هيأت مديره در جلسات قرائت و مقرر گرديد كه براي جلسه بعد ليست غائبين در جلسات به هيأت مديره ارائه شود.

·         نامه شماره 25679 مورخ 19/9/97 دفتر نمايندگي خوي در مورد تسهيلات ويژه اعضايي كه پروانه ساختماني اخذ مي‌كنند قرائت گرديد و مقرر شد كه چهار نفر بشرح ذيل جهت پيگيري ، تهيه روش كارو ارائه به هيئت مديره انتخاب شوند كه عبارتند از اقايان مهندسين ابوالفضل شيخ محمدي ، حسن ‌زهي سعادت ،‌رسول خراساني ، مهران كنار‌سركاني و آقاي مهندس حسن زهي سعادت پيگيري كننده گروه 4 نفره انتخاب شدند و حداكثر تا دو هفته تهيه و ارائه نمايند.

 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2019/01/02 11:29 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2019/01/02 11:29 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان