- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 18 مورخ 06/10/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 18 مورخ 06/10/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 18 مورخ 06/10/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         اعضاي كميته كميسيونها بشرح ذيل انتخاب شدند :

·         در مورد برگزاري مجمع فوق العاده مقرر شد اگر تا شنبه آخر وقت اداري(08/10/97) استعلامها وصول گردد برگزار خواهد شد و اگر نه شنبه بعدازظهر تصميم گيري به عمل آيد.

·         نامه شماره 27015 مورخ2/10/97درخصوص كارآموزي قرائت گرديد،‌بارعايت موازين قانوني موافقت بعمل آمد.

آمار متقاضيان استخدام روابط عمومي و امورمالي  بررسي و با عنايت به اتمام تاريخ تحويل درخواست ،‌ از قبول مدارك كساني كه ديرتر از موعد مقرر اقدام نموده اند ،  موافقت بعمل نيامد .

 
پیوست ها
1 001.jpg    
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2019/01/02 11:32 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2019/01/02 11:32 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان