- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه عادي شماره 2 مورخ 19/08/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه عادي شماره 2 مورخ 19/08/97هيات مديره سازمان استان

 

  اهم مصوبات جلسه عادي شماره 2 مورخ 19/08/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         به اتفاق آراء همه اعضاي هيئت مديره ، آقاي مهندس مرادزاده به عنوان خزانه دار سازمان استان براي يكسال انتخاب شدند.

·         اعضاي كميته شيوه نامه آقايان مهندسين ارادتي، خراساني، ديلمقاني، شعفي، زهي سعادت، وطني، امراللهي و نجاتي كه  براي مدت يكسال تعيين شدند.

·         در مورد تمديد مدت استفاده اعضاء از استخر دانشگاه مقرر شد تا پايان يكسال قرارداد تمديد شود.

·         با نامه گروه تخصصي عمران در خصوص برآورد برگزاري مسابقه بتن سبك موافقت و مقرر گرديد حتي الامكان از طريق شركت هاي بتن آماده با جذب اسپانسر در خصوص كاهش هزينه ها اقدام مقتضي به عمل آيد.

 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2018/11/19 08:52 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2018/11/19 08:52 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان