- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 7و8 مورخ 03/09/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 7و8 مورخ 03/09/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 7و8 مورخ 03/09/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         در مورد بند 5 دستور جلسه هيئت رئيسه يشنهادي شماره 3 مقرر شد با شركت بيمه انديشه پوشش و مهندس وطني و رياست سازمان جلسه اي برگزار و موضوع با كاهش مبلغ بيمه حل و فصل گردد.

·         مصوب شد از تاريخ مصوبه ميزان پيش پرداخت نظار 60% باشد.

·         در مورد بند دوم دستور جلسه يعني تفاهم نامه ارائه خمات مهندسي در منطقه آزاد ماكو مقرر شد تفاهم نامه در گروه هيئت مديره قرار داده شود، و آقايان مهندسين هاشم زاده، زهي سعادت ، امراللهي ، حسين زاده و شعفي با همكاري رئيس دفتر ماكوتا هفته آينده( جلسه)‌هيئت مديره ويرايش اصلاح شده تفاهم نامه را جهت طرح در جلسه هيئت مديره ارائه نمايند.

·         در مورد نامه شماره 21185/س/97 مورخ 19/8/97 راجع به كاردانها و نامه 23388 مورخ 1/8/96 راجع به جلسه شوراي رابط در ماكو مجموعاً مقرر شد صورتجلسه شوراي رابط در ماكو در گروه هيئت مديره قرار داده شود و در نهايت اعضاي هيئت مديره و شوراي رابط اعلام نظر نمايند.

·         در مورد بند4-3 دستور جلسه يعني نامه شماره 23989 مورخ 3/9/97 آقاي دكتر حسيني در مورد روابط عمومي مقرر شد با كليات تشكيل واحد روابط عمومي موافقت بعمل آمد و مقرر شد نامه و برنامه دكتر حسيني در گروه هيئت مديره جهت اظهار نظر تكميلي در هفته آينده قرار داده شود.

·         در مورد نامه شماره 23177 مورخ 24/8/ 97 دفترنمايندگي خوي در مورد سهميه و تعداد كار طراحي مقرر شد ، مستند به مصوبات هيأت چهار نفره حداكثر تا 12 كار در طراحي برق و معماري اقدام شود.

·         در مورد نامه شماره 23590 مورخ 28/08/97 مهندس رضا دهقاني درموردقيمت گذاري مقرر گرديد مزايده برابر نظام نامه مالي و نظريه كارشناسي در ساختمان دفتر شاهيندژ اقدام گردد.

·         در مورد نامه شماره 32563 مورخ 28/8/97 مهندس فرازجو و ميرزاخاني از چايپاره مقرر گرديد 12 كار به چايپاره اجازه داده مي شود بقيه شهرها با تصويب هيأت رئيسه  (‌ در صورتيكه 80% ظرفيت مهندسان پر شود)

·          در مورد نامه شماره 11311 مورخ 23/3/97 دفتر چالدران در خصوص آزادسازي ظرفيت مهندسين مقرر شد خزانه دار محترم آخرين وضعيت كاري مالي از امور مالي استخراج و بررسي نمايند و بعد از آن درصورت نياز با رؤساي دفاتر نمايندگي مربوطه بررسي شود جهت اقدام نهائي.

·         در مورد نامه شماره 23976 مورخ 3/9/97 چاپ و تكثير و افزايش قيمت مقرر شد قرارداد قبلي خاتمه و با ترك تشريفات با پيشنهاد جديد تاپايان قرارداد قبل به ايشان واگذار شود

·         در مورد نامه شماره 1966/ش مورخ 3/9/97 رياست محترم شوراي انتظامي در خصوص درخواست جبران حق الزحمه مقرر شد فقط تا آخر اسفند سال 97 بمدت چهارماه و هر ماه معادل ده جلسه شوراي انتظامي(نود هزار تومان- هر جلسه )‌ از بابت حق الجلسه و حق الزحمه رئيس شوراي انتظامي پرداخت گردد.

·          در مورد نامه 806/س/97 مورخ 3/9/97شركت سرمايه گذاري سنم ، ضمن اينكه بازرسان محترم بيان كردند در هيچ جلسه كارشناسي شركت نكرده ايم، مقرر شد هيئت كارشناسي سه نفره ماده 27 با هزينه شركت مذكور با تركيب از اروميه و مهاباد اظهار نظر و كارشناسي نمايند و شركت با قيمت كارشناسي سه نفره مذكور سهام سازمان را خريداري نمايد.

·         در مورد نامه شماره 12/100846/11 مورخ 21/8/97 دادستان عمومي در خصوص ساختمان انجمن حمايت از زندانيان مقرر شد، و بنا به اظهار بازرس محترم از اساسنامه انجمن زندانيان خيريه تشخيص داده ميشود و طبق ضوابط امور خيريه رفتار شود.

·         با ايجاد كميته انجمنهاي صنفي و تشكلهاي مهندسي به تعداد 7 نفر موافقت بعمل آمد و همينطوركميته اشتغال و صدور خدمات مهندسي به تعداد 5 نفر به تصويب رسيد.

·         قبل از انتخاب اعضاي كميته آموزشي مقرر شد ، اعضاي كميته آموزش در راستاي نظام نامه اخلاق حرفه اي و شيوه نامه موجود در دوره هاي ارتقاء پايه تدريس نخواهند كرد و اعضاي منتخب عباتند از: دكترعيسي حسين زاده، دكتراحمد نقي لو(‌مكانيك) ، دكترمحمدحسين امراللهي(‌برق)‌، دكترفريدون نقيبي(‌نقشه بردار) و دكترآرام خضرلو(معمار) ، دكتر كاوه نظامي( عمران)، دكتر عليرضا مناف پور( عمران)‌ و ذخيره عمران اسدزاده و ذخيره معماري مرتضي خسرونيا

·          براي تكميل كميسيون شيوه نامه آقاي مهندس آذري كيا  بعنوان عضو تكميلي شيوه نامه پيشنهاد و تصويب گرديد.

 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2018/12/04 12:56 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2018/12/04 12:56 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان