- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 10و11 مورخ 10/09/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 10و11 مورخ 10/09/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده شماره 10و11 مورخ 10/09/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

در مورد انتخاب اعضاي كميته آموزش و شيوه نامه جديد مربوطه ، مقرر شد موضوع الزام شيوه نامه جديد از اداره كل راه و شهرسازي استعلام گردد
•  با بند 4 پيشنهاد هيأت رئيسه جلسه شماره 4 مورخ 97/9/5 در مورد بكارگيري دو نفر نيروي مالي و يك نفر نيروي روابط عمومي موافقت بعمل آمد.
•  مقرر گرديد آقايان مهندسين هاشم زاده،خراساني،زهي سعادت و مهندس وطني يا مهندس امراللهي تا جلسه آينده شرايط افراد براي كنترل طراحي و نظارت را به هيأت مديره ارائه نمايند.
•  بند 8 پيشنهاد هيأت رئيسه در مورد پنل آموزشي زلزله قرائت و موافقت بعمل آمد و آقاي دكتر ديلمقاني بعنوان پيگيري و هماهنگ كننده براي انتخاب اساتيد دوره 16 ساعته تعيين گرديد كه براي هفته آتي اقدام نمايد.
•  در مورد نامه 24689 مورخ 97/9/10 تعدادي از اعضاي سازمان در مورد اجراي تبصره ماده 24 شيوه نامه (آيين نامه ماده 33 ) و نامه خانم مهندس شيرين حاتمي در باب موضوع مذكور و نامه مشاور ايمن بناسازان به شماره 23840 مورخ 97/8/30 در باب موضوع فوق الذكر قرائت و مقرر شد رياست محترم سازمان موضوع را از شوراي مركزي استعلام نمايد و جوابيه مناسب به نامه هاي فوق الذكر از طرف رئيس سازمان داده شود.
•  درمورد بند11 پيشنهاد هيأت رئيسه راجع به برگزاري مراسم مرحوم مهندس ضميري مقرر گرديد مراسم فقط در مورد اقاي مهندس ضميري انجام شود.
•  در مورد نامه شماره 24159 مورخ 97/9/5 دفتر نمايندگي خوي در مورد ادامه عمليات ساختماني آمفي تئاتر با كليات موافقت بعمل آمد و مقرر شد آقاي خزانه دار با همكاري دفتر نمايندگي ريز هزينه هاي انجام شده ولازم را براي جلسه بعد هيئت مديره ارائه نمايند.
•  نامه شماره 24292 مورخ 97/9/6 بسيج مهندسين قرائت گرديد و مقرر شد جلسه مشترك برگزار گردد.
•  نامه شماره 24368 مورخ 97/9/7 شركت خدمات بيمه اي انديشه پوشش در باب موضوع نامه قرائت گرديد و با كليات موافقت بعمل آمد كه اقدام شود و در ضمن اعضاي محترم علي البدل بازرسان محترم در اين موردها بيمه گردند.
•  نامه شماره 24422 مورخ 97/9/7 دانشگاه صنعتي در خصوص دعوت به حضور در كارگاه تخصصي مهندسي عمران قرائت گرديد و مقرر شد 5 نفر عضو هيئت مديره و 2 نفر بازرس و 2 نفر علي البدل و 3 نفر گروه تخصصي و مدرسان آموزشي دوره 2 نفر تعداد سيزده نفر در سمينار مذكور دانشگاه صنعتي شركت خواهند نمود.
•  در مورد نامه شماره 24352 مورخ 97/9/7 دفتر نمايندگي خوي با استعفاي آقاي مهندس شيرازي موافقت بعمل آمد واز عضو علي البدل آقاي مهندس آقازادگان به جاي ايشان جهت شركت در هيأت رئيسه خوي دعوت بعمل آيد و تا پايان اين دوره زمان، علي البدل محترم مي باشد.
•  نامه شماره 24541 مورخ 97/9/8 فرماندهي سپاه شهدا در خصوص پروژه درمانگاه قرائت گرديد و موافقت بعمل آمد.
•  نامه شماره 24553 مورخ 97/9/8 خانم پورمجيدي (آموزش) در خصوص تفاهم نامه آموزش با دانشگاههاقرائت و مقرر شد رئيس سازمان حداكثر تا پايان سال قرارداد مجريان آموزشی تمديد گردد و كميته آموزش جديد پيشنهادات خود را بر اساس شيوه نامه جديد ارائه نمايد.
•  نامه شماره 24674 مورخ 97/9/10 امور مالي در خصوص حسابدار دفتر نمايندگي چايپاره قرائت گرديد و مقرر شد تا پايان سال نيرو با حداكثر 16 ساعت در هفته از پلدشت و چالدران به صورت پاره وقت استفاده گردد تا كميته استخدام تشكيل و نفر در صورت نياز جذب شود.
•  با افزايش كميته ها از 5 به 7 نفر موافقت بعمل آمد يعني تمام كميته ها 7 نفره خواهند بود و حداكثر تعداد اعضاي هيأت مديره در هر كميته 2 نفر خواهد بودو اعضاي كميته ها داراي پروانه اشتغال باشند. الزام نيست ولي تعهد و الزام است براي كميته هاي تخصصي از افراد داراي پروانه اشتغال استفاده شود.  
•  بند 4 پيشنهاد هيأت رئيسه جلسه 5 مورخ 97/9/10 هيأت رئيسه نامه شماره 24539 مورخ 97/9/8 در مورد برگزاري دوره هاي آموزشي قرائت و مقرر گرديد در خصوص دوره هاي ورود به حرفه با آموزشگاههاي مجوزدار سطح استان استعلام بصوت يكنواخت صورت گيرد و آقايان دكترديلمقاني ، زهي سعادت ،فريدوني و شيرمحمدي جهت ارائه ارزيابي كيفي آموزشگاههاي آزاد مجوز دار سطح استان ورود به حرفه تعيين گرديدند كه در اين مورد پيشنهادات خود را به هيأت مديره ارائه نمايند.
•  مقرر گرديد مجمع گروههاي تخصصي در دورهشتم هيات مديره سالي يكبار بطور منظم و همچنين جلسات هم انديشي با اعضاي محترم سازمان نيز بصورت رشته اي و تقويم دار حداقل درهرفصل يكبار با حضور اعضاي هيات مديره برگزار گردد.
•  در مورد پيشنهاد بند 10 جلسه شماره 97/9/10 هيأت رئيسه مقرر گرديد بري فعاليت مجريان ذيصلاح در سطح استان با ارائه آمار در جلسات آتي تصميم گيري بعمل آيد.
 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2018/12/04 12:58 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2018/12/04 12:58 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان