- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه عادي شماره 12 مورخ 17/09/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه عادي شماره 12 مورخ 17/09/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه عادي شماره 12 مورخ 17/09/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         نامه شماره 24977 مورخ 12/9/97 آقاي مهندس بختيار سيد نظامي در مورد كارشناسي و درخواست حق الزحمه قرائت گرديد و مقررگرديد آقايان مهندسين ارادتي، مرادزاده و خانم شهپري به اتفاق آقاي دكتر فريدوني موضوع را بررسي و نتيجه نهائي مقدار حق الزحمه ايشان را به هيئت مديره اطلاع دهند.

·         نامه شماره 24968 مورخ 12/9/97 خانم پورمجيدي در مورد حق عضويت اعضاي حقوقي قرائت گرديد و موافقت بعمل آمد كه موضوع در بودجه سال آينده براي تصويب در هيأت مديره و بعداً تصويب در مجمع عمومي اقدام گردد.

·         گزارش مالي خزانه دار سازمان قرائت گرديد ( هفت ماهه)‌و مقرر گرديد در مورد چكهاي برگشتي در مورد اعضاي سازمان نامه كتبي و در مورد ديگر اشخاص اظهار نامه  حقوقي ارسال گردد كه تا پايان آذرماه تسويه گردد و در غير اينصورت از اول دي ماه اقدام قانوني مربوطه انجام خواهد گرفت.

·         نامه شماره 25412 و 14 مورخ 17/9/97 مهندس هادي پرورش و مجريان گازرساني قرائت گرديد ، مقرر شد بعد از جلسه با آقاي دكتر احمدي معاونت شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي در مورخ 22/9/97 تصميم گيري بعمل آيد. و در مورد نامه چهار ناظر گاز (‌با موضوع  مجريان گازرساني فوق مقرر شد رئيس سازمان پي گيري نمايند.

·         بند 6 دستور جلسه در مورد تصميم گيري در خصوص الكترونيكي كردن،‌بايگاني سازمان مطرح گرديد ضمن موافقت ،‌با تأمين اعتبار از محل رديف بودجه مربوطه وطي قوانين نظام نامه مالي و معاملاتي  انجام گيرد.

·         نامه شماره 25448 مورخ 17/9/97 كاركنان سازمان استان در خصوص استفاده از پروانه اشتغال قرائت گرديد، مقرر شد در مورخ 22/9/97 با معاونت شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان موضوع مطرح گردد.

نامه شماره 24277 مورخ 6/9/97 مركز پژوهشي و درماني اميد در مورد مجري قرائت گرديد و مقرر شد مجري باشد و بر اساس نامه معاون وزير حق الزحمه توسط مجري اخذ نگردد و در ظرفيت مجري اعمال نگردد و بر اساس موضوع خيريه عمل مي گردد.
 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2019/01/02 11:28 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2019/01/02 11:28 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان