زمان بندی شرکت کنندگان دوره عملي انشعابات برق -ارومیه

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت 11:32  | 1 بازدید سجاد حقيقت

بازرسين محترم انشعابات برق و مجربان ارت، مقتضي است مطابق جدول پيوستي موجود در سايت سازمان راس ساعت 8 صبح در روزهاي تعيين شده در منطقه تعيين شده اداره برق، جهت شركت در دوره عملي انشعابات برق حضور بهم رسانند.

 

ارسال دیدگاه :