- محتویات اصلی صفحه
سايت

عضويت

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > عضويت

 فرم ها

كل مدارك جهت عضويت در سايت سازمان و تشكيل پرونده بايستي برابر اصل گردد464 KBكل مدارك جهت عضويت در سايت سازمان و تشكيل پرونده  بايستي برابر اصل گردد.jpg
عدم اخذ نامه بعنوان مدرك از ادارات و يا آموزش پرورش -لطفا جهت عضويت در سازمان مطالعه گردد381 KBعدم اخذ نامه بعنوان مدرك از ادارات و يا آموزش پرورش   -لطفا جهت عضويت در سازمان مطالعه گردد.jpg
فرم استشهاد محلي براي متولدين ساير استانها44 KBفرم استشهاد محلي براي متولدين ساير استانها.pdf
آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي درر رابطه با كارشناسي ناپيوسته -مصوب مردادماه سال 94 لطفا جهت عضويت در سازمان حتما مطالعه گردد213 KBآخرين مصوبات كميسيون هم ارزي درر رابطه با كارشناسي ناپيوسته -مصوب مردادماه سال 94 لطفا جهت عضويت در سازمان حتما مطالعه گردد.pdf
آخرين مصوبات کميسيون هم ارزي آذرماه 9436 KBآخرين مصوبات کميسيون هم ارزي آذرماه 94.pdf
عناوين مدارك كارداني براي كارشناسي ناپيوسته مرتبط با رشته هاي هفتگانه-قابل توجه متقاضيان عضويت214 KBعناوين مدارك كارداني براي كارشناسي ناپيوسته مرتبط با رشته هاي هفتگانه-قابل توجه متقاضيان عضويت.pdf
جدول كد رشته ها92 KBجدول كد رشته ها.pdf
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها )4241 KBآخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ).pdf
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 960806(11)5656 KBآخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 960806(11).tif
 

 لينك هاي مرتبط