فایل‌ها

برنامه دوره های نمرات48 عمران(نظارت) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 تمدید و ارتقا پایه3به2 و2به1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
تغییرات برنامه دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا و HSE ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
تغییر برنامه دوره های ارتقاء پایه معماری(3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
تغییر برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته مکانیک ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره HSE ویژه تمدید صلاحیت اجرا (کد دوره 7-811 ) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود