Avatar

کمیته انرژی و استاندارد مصالح

ین کمیته پیرو مصوبه شورای مرکزی سازمان و به استناد ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف و نیز آئین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از توان فنی و مهندسی اعضای علاقه مند و با تجربه در جهت ارتقای کیفیت خدمات علمی، تخصصی و مشورتی سازمان و در جهت اجرای دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، قانون اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت و سوی ساخت ساختمانهای انرژی صفر و همچنین کلیه استانداردهای مربوط به فرآیند ساخت و ساز تشکیل شده است.

هم اهداف کمیته:
-رسیدن به الگوی آگاهی دادن و آموزش های تخصصی و عمومی
-رسیدن به الگوی بهره گیری از مصالح و ساخت ساختمانهای استاندارد
-رسیدن به راه های کاهش هدررفت انرژی موتورخانه ها
-رسیدن به الگوی اصلاح مصرف آب و انرژی منطبق بر قانون اصلاح الگوی مصرف
-ایجاد زمینه و پیگیری اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های جاری کشور در زمینه بهره وری آب،انرژی و استاندارد ساختمان
-رسیدن به الگوی کاهش هدررفت آب و انرژی مطابق مبحث ۱۹ و ۲۲ مقرارت ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 لینک سامانه جستجوي اطلاعات واحد های تولیدی تحت پوشش