فایل‌ها

نتایج آزمون مجدد مورخ 1403/02/12عمران(نظارت3به2) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1403/02/21 مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/21دورهHSE(صدور و تمدید) مجری:دانشگاه ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/21 دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/14دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/13دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/14دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران مجری:دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1403/02/08 دوره مبحث19-عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/08 دوره کارآموزی ورود به حرفه صلاحیت اجرا مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/08دورهHSE(صدور و تمدید) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون 1403/02/06 دوره های ارتقا پایه(اجرا 2به1) مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون 1403/02/06 دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات2به1) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/02/12دوره های ارتقا پایه معماری3به2 مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج hse دانشگاه ارومیه - 1403-02-06 دانلود
مبحث 19 معماری دانشگاه ارومیه - 1403-02-06 دانلود
مبحث 19 عمران - دانشگاه ارومیه - 1403-01-30 دانلود
نمرات HSE تاریخ 6-2-1403 - دانشگاه ارومیه دانلود
مبحث 19 عمران گروه 1 (1402) - تاریخ 18-11-1402 - دانشگاه ارومیه دانلود
تاریخ 6-2-1403 - دانشگاه ارومیه نمرات مبحث 19 معماری دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/01/31دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته مکانیک مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
اصلاحیه نتایج آزمون مورخ 1402/12/24دورهHSE(صدور و تمدید با کد7-811) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/01/20دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/01/20دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رویژه ثبت نام کنندگان 3به2 رشته برق مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/01/20دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/24دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/24دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2)و مبحث19 مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/24 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران-گروه3 مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1403/01/17دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران-گروه2 مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1403/01/17دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران-گروه3 مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/24 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/24دورهHSE(صدور و تمدید با کد7-811) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/25 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/25دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/25 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته مکانیک مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/25 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/25 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران-گروه2 مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/23 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/09دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/17 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/08دوره تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها(کد413)-جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی (نمره قبولی 60به بالا می باشد) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/18دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران(نظارت2به1) مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/03دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته (معماری3به2) مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/18دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران(نظارت3به2) مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/03دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته (معماری2به1) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/12/10 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/10 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/03دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/03دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان -گروه3-رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/10دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان -گروه1-رشته عمران مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/10دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/10دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811) مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمونهای مجدد مورخ 1402/12/10-ارومیه مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/12/10دوره های ارتقا پایه معماری3به2-خوی مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/03دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان -گروه1و2-رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/03دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان -گروه1-رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/26دوره های ارتقا پایه معماری3به2-خوی مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون های مجدد مورخ 1402/11/26-مرکز مهاباد مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون های مجدد مورخ 1402/11/26-مرکز خوی مجری: دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/18 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان -گروه1-رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/18 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان -گروه2-رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/12/03 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته معماری مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/18 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته عمران مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ1402/11/26 دوره های ارتقا پایه اجرا2به1-مرکز مهاباد مجری:دانشگاه صنعتی ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/18 دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته عمران مجری: دانشگاه ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/13دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته معماری-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/13دوره های ارتقا پایه معماری2به1-خوی دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/11/13 دوره های مرکز ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/13دوره های ارتقا پایه مکانیک 2به1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/04دوره مبحث19 رشته معماری-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/04دوره های ارتقا پایه معماری2به1-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/04دوره های ارتقا پایه معماری3به2-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/10/07 دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه1 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/11/04دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته برق-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/29دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811)-گروه3 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/22 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/22 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته معماری-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/22 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته برق-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/22دوره های ارتقا پایه برق(2به1)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/22دوره های ارتقا پایه برق(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/21دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811)-مرکز مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/10/07 دوره ها دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/21دوره مبحث19 عمران-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/21دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1)-خوی دانلود
اصلاحیه نتایج آزمون مورخ 1402/10/01 دوره های ارتقا پایه معماری3به2-ارومیه دانلود
اصلاحیه نتایج آزمون مورخ 1402/10/13 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته برق-مهاباد دانلود
اصلاحیه نتایج آزمون مورخ 1402/10/06 دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/03دوره تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها(کد413)-جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی (نمره قبولی 60به بالا می باشد) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/13 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته برق-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/13 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) و مبحث19-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/08دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811)-گروه2 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/08 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته معماری-گروه4 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/08 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته معماری-گروه2مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/08 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته معماری-گروه1مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/07 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/07 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته مکانیک-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/07 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته مکانیک-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/06 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته عمران-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/06 دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/30 دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان رشته عمران-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/30دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/01دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- رشته معماری دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/01 دوره های ارتقا پایه معماری3به2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/01 دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات3به2) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/01 دوره های ارتقا پایه معماری2به1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/10/01 دوره های ارتقا پایه اجرا2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/23دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه2 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/29دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- رشته عمران گروه2 مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/23دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه1 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/23 دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای برقی بر مبنای استاندارد ملی1-6303 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/17دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- رشته مکانیک دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/17 دوره های ارتقا پایه مکانیک(3به2) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/17 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) و مبحث19 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/10 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) و مبحث19 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/10 دوره های ارتقا پایه اجرا(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/15دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- گروه1 مهاباد رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/15دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- گروه3 مهاباد رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/10دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- گروه6 رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/08/28 دوره تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها(متقاضیان عمده) جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی (نمره قبولی 60به بالا می باشد) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/03دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- گروه7 رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/03دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- گروه5 رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/09/03دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان- گروه8 رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/08/19دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/08/19دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/08/19دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته مکانیک دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/08/05دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/08/05دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/16دوره های ارتقا پایه اجرا2به1-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/16دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه3 مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/07/07دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/07/07دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته مکانیک دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/07/14دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/07/07دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران دانلود
نتایج آزمون های مجدد مورخ 1402/07/14 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/07/14دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته تاسیسات برقی دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/07/14 دوره آموزشی نظارت وبازرسی انشعابات برق و دوره اجرای اتصال زمین (اجرای ارت) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/07/13 دوره تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/07/03 دوره تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها(متقاضیان عمده) جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی (نمره قبولی 60به بالا می باشد) دانلود
نتایج آزمون های مجدد مورخ 1402/06/03 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/06/03دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/06/03دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته تاسیسات مکانیکی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/06/03دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/06/03دوره آموزشی مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته تاسیسات برقی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/05/08 دوره آموزشی اجرای اتصال زمین (اجرای ارت) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/05/08 دوره آموزشی نظارت وبازرسی انشعابات برق دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/05/07 دوره مبحث17 مقررات ملی ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی (نمره قبولی 60به بالا می باشد) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه1 مهاباد دانلود
نتایج آزمونهای مجدد مورخ 1402/04/30دوره های مرکز مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره HSE(صدور و تمدید با کد7-811)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/05/04دوره HSE (صدور و تمدید با کد7-811) دانلود
نتایج آزمونهای مجدد مورخ 1402/05/04دوره های مرکز ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/05/04دوره های ارتقا پایه اجرا(2به1)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های ارتقا پایه اجرا(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه3 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه2 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های ارتقا پایه برق(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/05/04دوره های ارتقا پایه معماری(3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/30دوره های ارتقا پایه معماری(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/22دوره های ارتقا پایه معماری(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/04/19دوره های ارتقا پایه عمران (نظارت3به2)-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/22دوره های ارتقاء پایه اجرا3به2-مهاباد دانلود
نتایج آزمونهای مجدد مورخ1402/04/16دوره های عمران(نظارت2به1)-HSEصدور و تمدید-اجرا2به1-HSEویژه 2به1-عمران(محاسبات2به1)-مکانیک2به1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/16 دوره برق3به2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/16دوره های ارتقا پایه مکانیک(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/16دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه1 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/04/19دوره های ارتقا پایه عمران (محاسبات3به2)-خوی دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/04/19دوره های ارتقا پایه اجرا 3به2-خوی دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/04/21دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE -گروه1و2خوی دانلود
نتایج آزمون مورخه 1402/04/13دوره مبحث 17 مقررات ملی ساختمان(تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/10دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات3به2)-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/25و 1402/04/06 دوره های ارتقا پایه اجرا (3به2)-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/30دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا -گروه1خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/31دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا -گروه2خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/25 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2)-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/02دوره های ارتقا پایه اجرا3به2-گروه4 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/04/02دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE-گروه4-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/02دوره های ارتقا پایه معماری(2به1)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/04/02 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/26دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/03/19دوره های ارتقا پایه مکانیک(2به1)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/03/19دوره های ارتقا پایه معماری(2به1)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/03/19دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/03/19دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/03/19دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/19 دوره های ارتقاء پایه اجرا 2به1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/05دورهHSE صدور و تمدید-گروه1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/05دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات2به1)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/03/07دورهHSE صدور و تمدید-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/05 دوره کارآموزی صلاحیت اجرا وHSEصدور و تمدید- گروه4-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/07دورهHSE صدور و تمدید-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/03/05دوره های ارتقاء پایه مکانیک2به1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/03/05دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا وHSE-گروههای1و2-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/02/22دوره های ارتقا پایه اجرا3به2-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/22 دوره های ارتقاء پایه مکانیک3به2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/22 دوره های ارتقاء پایه معماری3به2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/22دورهHSE تمدید-گروه11-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/02/22دوره های ارتقا پایه مکانیک 2به1-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/26 دوره های ارتقاء پایه مکانیک(3به2)-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/08 دورهHSE صدور و تمدید-خوی دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/08دوره های ارتقا پایه معماری(3به2)-خوی دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/14 دوره های ارتقا پایه معماری(3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1402/02/14 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/02/14 دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/02/07دوره های ارتقا پایه معماری2به1-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/02/08دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا-گروه2-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/02/07دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا-گروه1-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1402/01/29 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2-مرکز خوی دانلود
نتایج آزمون مورخه 1401/12/20دوره مبحث 17 مقررات ملی ساختمان(تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها) نمره قبولی 60به بالا می باشد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/26 دوره های ارتقاء پایه معماری(3به2)-گروه2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/26 دوره HSEویژه3به2 صلاحیت اجرا دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/26دوره HSE صدور گروه2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/26دوره کارآموزی صلاحیت اجرا - گروه2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/26دورهHSEصدو و تمدید-گروه10 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/26دورهHSEصدو و تمدید-گروه9 ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/26 دوره های ارتقاء پایه معماری(3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/26 دوره های ارتقاء پایه عمران (نظارت3به2)-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/25 دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا-خوی دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/26 دوره های ارتقاء پایه معماری3به2-خوی دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/19 دوره های ارتقا پایه اجرا (3به2)-مرکز مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/19 دوره HSE صدور و تمدید صلاحیت اجرا-مرکز مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/19 دوره های ارتقاء پایه عمران نظارت (2به1)-مرکز مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/19 دوره های ارتقاء پایه نقشه برداری(2به1) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/19 دوره های ارتقاء پایه برق(3به2) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/19 دورهHSEصدور و تمدید-گروه11 دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/19 دوره های ارتقاء پایه عمران(نظارت3به2) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/19دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا - گروه3-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/11/07 دوره کارآموزی صلاحیت اجرا - گروه2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/12دوره های ارتقاء پایه عمران نظارت (2به1) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/05 دوره های ارتقا پایه معماری2به1 دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/05 دوره کارآموزی صلاحیت اجرا و HSE صدور گروه1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/05دوره کارآموزی صلاحیت اجرا - گروه2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/12/05 دوره HSE صدور گروه2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/05دوره های ارتقاء پایه عمران(محاسبات3به2) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/04دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا - گروه3-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/05 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/04 دوره های ارتقا پایه اجرا2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/05دورهHSEویژه صدور و تمدید دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/12/04 دوره HSEویژه2به1 صلاحیت اجرا دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/11/14 دوره های ارتقاء پایه عمران(نظارت3به2) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/11/07 دوره کارآموزی صلاحیت اجرا و HSE صدور گروه1-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/11/07 دوره HSE صدور گروه2-ارومیه دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/10/23دوره های ارتقا پایه معماری2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/10/23 دورهHSEویژه صدور و تمدید دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/23 دوره HSEویژه صدور و تمدید صلاحیت اجرا-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/10/16 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/23 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2-مهاباد دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره HSEویژه2به1 صلاحیت اجرا دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه مکانیک(3به2) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه معماری(3به2) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه عمران نظارت (2به1) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دوره های ارتقاء پایه عمران نظارت (3به2) دانلود
نتایج آزمون مجدد مورخ 1401/10/02 دورهHSEصدور و تمدید صلاحیت اجرا دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/18 دوره های ارتقا پایه اجرا2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/18 دورهHSEویژه صدور و تمدید دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/18 دورهHSEویژه2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/04 دوره های ارتقاء پایه معماری3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 نمرات48و49برق دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/09/04 دوره های ارتقا پایه برق2به1 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/13 دوره های جبران کسری نمرات48و49 عمران نظارت دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/13 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/13 دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دوره های ارتقا پایه مکانیک3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دوره ارتقا پایه برق3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دوره های ارتقا پایه اجرا3به2 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/08/06 دورهHSEصدور و تمدید-گروه7 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/15 دورهHSEصدور و تمدید-گروه6 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/11 دورهHSEصدور و تمدید-گروه5 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/11 دورهHSEصدور و تمدید-گروه4 دانلود
نتایج آزمون مورخ 1401/06/11 دورهHSEصدور و تمدید-گروه3 دانلود
نتایج آزمون دوره های آموزشی آزمایشگاههای ژئوتکنیک نمره قبولی 50به بالا می باشد دانلود
نتایج آزمون دوره های آموزشی آزمایشگاههای بتن نمره قبولی 50به بالا می باشد دانلود
لیست نتایج آزمون مورخ 1401/05/14 دوره HSE (صدور و تمدید با کد7-811) گروه 2 دانلود
لیست نتایج آزمون مورخ 1401/05/14 دوره HSE (صدور و تمدید با کد7-811) گروه یک دانلود
نتایج آزمون مبحث17(نمره قبولی 60به بالا می باشد) نتایج آزمون مورخ 1401/04/02 دوره مبحث17 مقررات ملی ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی(نمره قبولی 60به بالا می باشد) دانلود