فایل‌ها

برنامه دوره های ارتقا پایه (اجرا 3به2)-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره های نمرات49 معماری(اجرا) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره های نمرات48 معماری(اجرا) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره های ارتقا پایه عمران(محاسبات2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره HSE ویژه تمدید صلاحیت اجرا (کد دوره 7-811 ) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره های ارتقا پایه اجرا (2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
تغییرات برنامه دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
تغییر برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
تغییرات برنامه دوره های ارتقا پایه اجرا(3به2)وHSEویژه3به2 ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانلود