فایل‌ها

برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره کارآموزی اجرا و HSE ویژه صدور صلاحیت اجرا ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره HSE ویژه تمدید صلاحیت اجرا (کد دوره 7-811 ) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های ارتقاء پایه معماری(3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های نمرات48 معماری(نظارت) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
تغییر برنامه دوره های ارتقا پایه (اجرا 3به2)-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های ارتقا پایه (اجرا 3به2)-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های نمرات48 عمران(اجرا) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های نمرات49 معماری(اجرا) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های نمرات49 عمران(اجرا) مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های نمرات49 معماری(نظارت) مجری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
تغییر برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
تغییر برنامه دوره های ارتقا پایه برق(3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
تغییر برنامه دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های ارتقاء پایه معماری(2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره های ارتقا پایه عمران(نظارت2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانلود