فایل‌ها

برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته مکانیک ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته برق ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره HSE ویژه تمدید صلاحیت اجرا (کد دوره 7-811 ) ویژه ثبت نام کنندگان بهار1403-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره های نمرات49 معماری(نظارت) مجری: دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره های نمرات48 معماری(نظارت) مجری:دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه3 دانشگاه ارومیه دانلود
تغییرات برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته معماری ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره HSE ویژه تمدید صلاحیت اجرا (کد دوره 7-811 ) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
تغییرات برنامه دوره های ارتقاء پایه معماری(2به1) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
تغییرات برنامه دوره های ارتقاء پایه معماری(3به2) ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه2 دانشگاه ارومیه دانلود
برنامه دوره مبحث19 مقررات ملی ساختمان-رشته عمران ویژه ثبت نام کنندگان زمستان1402-گروه1 دانشگاه ارومیه دانلود