- محتویات اصلی صفحه
سايت

پروانه اشتغال

جستجو کن
  

> پروانه اشتغال

 اخبار

تمدید مدت اعتبار پروانه های اشتغال به کار
شیوه نامه تعیین صلاحیت مشاوران و پیمانکاران دارای گواهینامه از سازمان برنامه و بودجه (صدور پروانه موقت صرفا جهت طرح های اقدام ملی مسکن)
شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر
فلوچارت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار
دستورالعمل اخذ صلاحیت خدمات آزمایشگاهی
برنامه زمانبندی مراجعه به سازمان برای پذیرفته شدگان آزمون شهریور و مهرماه 99
تغییر شماره حساب جهت واریز عوارض صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
قابل توجه پذیرفته شدگان صلاحیت طراحی رشته معماری تجدید نظر آزمون مهر98
قابل توجه مهندسان طراح عضو سازمان
شرایط اولیه لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به کار طراحی حقوقی موضوع ماده14 و تبصره 4 ماده11
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مهرماه 98
نامه شماره240/116/98 مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان رشته مدیریت پروژه
نامه شماره251/116/98مورخ29/3/98 در خصوص فارغ التحصیلان با میانگین کل نمرات کمتر از 12
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها ابلاغی مورخ97/10/29
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 97/02/16
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/05/25
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/10/12
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها96/08/06
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن وساختمان
قابل توجه فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي الكترونيك

 فرم ها

فرم خود اظهاري آزمايشگاهها 001670 KBفرم خود اظهاري آزمايشگاهها 001.jpg
مدارک لازم جهت اخذ صلاحيت خدمات آزمايشگاهي49 KBمدارک لازم جهت اخذ صلاحيت خدمات آزمايشگاهي.pdf
مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار121 KBمدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اولین بار.doc
مدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقیقی مسکن وساختمان با بخشنامه اصلاحی19 KBمدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه  سازندگان حقیقی مسکن  وساختمان با بخشنامه اصلاحی.docx
مدارک لازم جهت صدور، تمدید ویا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقیقی مسکن وساختمان17 KBمدارک لازم جهت صدور، تمدید ویا ارتقا پایه پروانه  سازندگان حقیقی مسکن وساختمان.docx
مدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان با بخشنامه اصلاحی17 KBمدارک لازم جهت صدور ،تمدید و یا ارتقا پایه پروانه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان با بخشنامه اصلاحی.docx
مدارک لازم جهت صدور ،تمدید و ارتقا پایه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان21 KBمدارک لازم جهت صدور ،تمدید و ارتقا پایه سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان.docx
مدارک لازم جهت تمدید ،ارتقا پایه و اضافه نمودن صلاحیت جدید104 KBمدارک لازم جهت تمدید ،ارتقا پایه و اضافه نمودن صلاحیت جدید.doc
مدارک لازم جهت تاسیس ،تمدید و اعمال تغییرات مجوز دفتر طراحی220 KBمدارک لازم جهت تاسیس ،تمدید و اعمال تغییرات مجوز دفتر طراحی.doc
مدارک لازم جهت اخذ صلاحیت پروانه اشتغال حقوقی موضوع ماده 14 و تبصره چهار ماده1164 KBمدارک لازم جهت اخذ صلاحیت پروانه اشتغال حقوقی موضوع ماده 14 و تبصره چهار ماده11.docx
فرم تعهد اخلاق حرفه ای399 KBفرم تعهد اخلاق حرفه ای.jpg
فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي20 KBفرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي.PDF
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط