- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازندگان مسكن

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > سازندگان مسكن > اخبار  

اخبار

Modify settings and columns
  
نمایش: 
ابلاغ ويرايش جديد مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان (به پيوست فايل مراجعه گردد)
مصوبه مورخه 8/6/95 هيات مديره سازمان استان در خصوص لزوم عقد قرارداد راسا توسط مديرعامل شركت
انتشار قرارداد هاي پيمان مديريت مجلد
مصوبه مورخه 1/10/93 در خصوص افزودن ماده 66 به قرارداد مجري
ابلاغيه مورخه 4/10/93 در خصوص مصوبات هيئت محترم چهارنفره
آيين نامه ايمني امور پيمانكاري
بيمه مسئوليت مدني مجريان