دفتر نمایندگی خوی

رئیس هیات نمایندگی :
سیدرضا فاخری

--------------------------------------------------

هیات اجرایی دفتر نمایندگی:
هومن آلیلو
محمد باقریه
سیدرضا فاخری