مدیریت امور دفاتر نمایندگی

حدود وظایف و اختیارات هیئت اجرایی دفاتر نمایندگی : اهم وظایف و اختیارات هیئت اجرایی دفترنمایندگی شهرستانها در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن و مصوبات هیئت مدیره سازمان بشرح زیر است :
۱- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن .
۲- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان شهرستان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .
۳- مشارکت و همکاری در امر ارزشیابی و پیشنهاد ظرفیت اشتغال بکار شاغلان در امور فنی شهرستان جهت ارائه به هیئت مدیره .
۴- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء مقیم شهرستان .
۵- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت ، درخواست و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی و مراجع ذیصلاح با توجه به مصوبات هیئت مدیره سازمان .
۶- همکاری در تهیه بودجه پیشنهادی دفترنمایندگی و ارائه آن جهت تصویب به هیئت مدیره سازمان .
۷- رعایت مفاد نظامنامهمالی و مالیاتی سازمان و سایر نظامنامه ها و مصوبات ابلاغی از طرف هیئت مدیره سازمان .
۸- کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی ، در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در شهرستان حسب درخواست .
۹- همکاری با مراجع شهرستان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی .
۱۰- تهیه ترازنامه مالی دفتر نمایندگی سازمان استان و ارائه آن به هیئت مدیره سازمان جهت تصویب .
۱۱- معرفی نماینده هیئت اجرایی دفترنمایندگی سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف در رسیدگی و تشخیص مالیات اعضای سازمان استان در شهرستان متبوعه .
۱۲- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در شهرستان و پیشنهاد به هیئت مدیره نظام مهندسی استان جهت تصویب.
۱۳- شرکت در جلسات هیئت مدیره سازمان استان بنا به ضرورت و هماهنگی با هیئت مدیره ، براساس دعوت قبلی .
۱۴- ارائه گزارش عملکرد سه ماهه دفترنمایندگی به هیئت مدیره .
۱۵- در صورت برقراری زمینه مساعد ، هیئت اجرایی می تواند ارائه خدمات فنی و مهندسی دفترنمایندگی را با استفاده از اعضاء تمام وقت یا پاره وقت به شهرها و بخشهای تابعه شهرستان توسعه دهد در هر مرحله کسب موافقت هیئت مدیره و هماهنگی با سیاستهای عمومی سازمان استان ضروری است .