دفتر نمایندگی پلدشت

 رئیس هیات نمایندگی:
جواد عیسی زاده