مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش

صفحات

راهنماي شركت در وبينار شرح مسئولیتهای حقوقی، انتظامی و کیفری مهندسین ناظر و طراح ساختمان و نحوه گزارش نویسی مهندسین ناظر

نتايج آزمون دوره ها

اخذ صلاحيت آموزش جهت تدريس دوره هاي رشته تاسيسات برقي و مكانيكي (صلاحيت اجرا)

شيوه نامه ها و بخشنامه ها

برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي صدور، تمديد و ارتقاء پايه -مجري: دانشگاه صنعتي اروميه

برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي صدور، تمديد و ارتقاء پايه - مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مياندوآب

برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي صدور، تمديد و ارتقاء پايه -مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي صدور، تمديد و ارتقاء پايه -مجري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

برنامه زمانبندي برگزاري دوره هاي آنلاين نمرات48و 49

فايل آموزشي سمينارها و وبينارهاي برگزار شده

اطلاعيــه ثبت نام دوره هاي نمرات48و 49 آزمون ورود به حرفه مهندسي مرداد1400 رشته هاي تاسيسات برقي و مكانيكي (صلاحيت اجرا)

راهنماي شركت در كارگاه تخصصي1و2 تابلوهاي برق (آنلاين)

اطلاعيــه ثبت نام دوره هاي آموزشي (تئوري و عملي)آزمايشگاههاي بتن و ژئوتكنيك-تمديد مهلت ثبت نام تا مورخه 1401/02/15